מפעל המים. שוללים זכות בסיסית מהתושבים | צילום: אסף פרידמן

מדוע נמנע מפעל המים בכפר סבא להעביר פרוטוקולים לתושב העיר, בניגוד לחוק, ועל אף הוראתו המפורשת של מפקח המחוז?

כבר בחודש יולי האחרון, ביקש הפעיל החברתי ערן ורנר לקבל את תמלילי ישיבות מפעל המים. על פי החוק, מכיוון שמדובר באגודה שבה חברים כל תושבי העיר — זכאי כל אחד מהתושבים לקבל לידיו את החומרים הקשורים לתאגיד. כשנענתה בקשתו, הופתע ורנר לגלות, כי פרטים חשובים רבים במסמכים שקיבל לידיו — הושחרו. ביניהם, הושחרו פרטים הנוגעים לתנאי התקשרות בין האגודה לחברה בת שבבעלותה, פרטים הנוגעים לאי-עמידה של האגודה בהוראות דין מסוים, ופרטים בעניין התנהלות כלכלית. ורנר פנה בנושא אל המפקח האזורי, יונה בר נתן, מהאגף לאיגוד שיתופי. ב-5/11/19 פנה האחרון בנושא אל ועד ההנהלה של האגודה, וכתב כי אין להשחיר קטעים מהפרוטוקולים, למעט "קטעים הקשורים באופן מובהק לצנעת הפרט, או אזכורים ביחס למו"מ על הסכמים שטרם נחתמו".

המפקח קבע, כי הושחרו קטעים מסיבות שאינן מוצדקות, והורה על האגודה לעבור בשנית על כל הפרוטוקולים. במכתבה ב-11/11/19 כתבה האגודה, כי היא תעניק למר ורנר את זכות העיון במסמכים בשנית, הפעם, בלי השחרה על רבים מהסעיפים. זאת, לאחר שבדקה היועצת המשפטית של האגודה את המסמכים, וקבעה כי ניתן להסיר את רוב ההשחרות שנעשו בהם.

חודש וחצי עבר, אך המסמכים טרם נשלחו. במכתבו ב-22/12, הורה המפקח למפעל המים להעביר תוך יום אחד את החומר המבוקש למר ורנר. זאת, תוך התניה, כי החומר יוגש לעיונו האישי בלבד, ולא יעבור לידיים אחרות. "איני מוצא מקום לקשיים נוספים במתן זכות העיון", כתב הרשם במכתבו. אך על אף הוראתו המפורשת — המסמכים לא נשלחו.

על פי טענת עו"ד לני צבעוני, המייצגת את האגודה, הסיבה היא בקשתו של יו"ר האגודה, ראש עיריית כפר סבא רפי סער, לשוחח עם רשם האגודות על "נושא זה ונושאים נוספים", ועל חוסר המענה של המפקח. בתגובה לטענתה, כתב הרשם: "הריני להביע פליאה על ההתניה בין האפשרות למתן עיון לחברים בפרוטוקולים שהיא חובה בסיסית המוטלת על האגודה כלפי חבריה על פי דין, לבין תקשורת עם כבוד רשם האגודות או כל תנאי אחר". במכתב זה, הורה לאגודה "לממש עוד היום, בלי דיחוי, את זכות העיון המוקנית לחברי האגודה... בלי קשר והתניה בתנאים נוספים כלשהם".

עד למועד סגירת הגיליון המסמכים טרם הגיעו ליעדם, וזכותו של התושב לעיין בחומר הנוגע לתושבי העיר כולם טרם מומשה.

ערן ורנר: "השחרת הפרוטוקולים וההתחמקות ממסירתם היא רק קצה הקרחון. האגודה אינה מקפידה על בחירת הוועד בהתאם לתקנון, וכך הוועד הקודם כיהן כמעט שלוש שנים מעבר למותר. בנוסף, קיימים מחדלים באשר לחלוקת כספי תמיכות. מפעל המים צריך לעבור איפוס מחדש, ויפה שעה אחת קודם".

ממפעל המים נמסר בתגובה: "מפעל המים אינו משיב לתושבים על גבי דפי התקשורת, התושב יקבל מענה לאחר בחינת הנושא".